Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Nieuw ROZ-model voor verhuur winkelruimte

Enkele aanpassingen op een rij

Na ruim tien jaar heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model voor de verhuur van winkelruimte en andere bedrijfsruimte gepubliceerd. In dit nieuwe model is onder meer actuele wet- en regelgeving verwerkt en er zijn een aantal onderwerpen gewijzigd ten opzichte van de vorige versie uit 2012. Een aantal van de meest opvallen wijzigingen, sommen we hier voor u op.

Casco plus

In artikel 9 van de nieuwe versie kan nu heel exact worden benoemd welke zaken naast het casco ook onderdeel uitmaken van het verhuurde. Het gaat dan om bijvoorbeeld de fundering, constructieve bouwvloeren of plafonds. Dit is onder meer belangrijk als bepaald moet worden voor wiens rekening de kosten van energiebesparende maatregelen zijn.

Openingstijden

Het nieuwe model is in lijn gebracht met de nieuwe Winkeltijdenwet uit 2022. Nu kunnen in artikel 13 de openingstijden van de winkel opgenomen worden. Als verhuurder kunt u namelijk alleen nog de gewenste openingstijden van een winkel afdwingen, als de huurder daar ook uitdrukkelijk mee instemt. Met de toevoeging van een bepaling in dit artikel, kunnen de openingstijden worden ingevuld waardoor de huurder daar dan uitdrukkelijk mee instemt.

Overheidsmaatregelen

De maatregelen die de overheid nam tijdens de coronacrisis, zijn niet zonder gevolgen gebleven. Zowel voor huurders en verhuurders als voor dit modelcontract. In artikel 14 wordt nu namelijk geregeld dat partijen met elkaar in overleg treden als het gebruik van het gehuurde door overheidsmaatregelen zo wezenlijk wordt beperkt, dat het ongewijzigd laten voortduren van het model niet meer redelijk of billijk is.

Duurzaamheid

Met artikel 15 is een uitgebreide regeling over duurzaamheid aan dit modelcontract toegevoegd. Het gaat er in dit artikel om dat de huurder en verhuurder vooraf afspraken maken omtrent duurzaamheid. Deze afspraken worden als bijlage toegevoegd aan de huurovereenkomst. Het model sluit hiermee ook al aan bij de regeling over het energielabel.

Omgevingswet

Het model loopt met de tekst in artikel 16 al vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook al is die al meerdere malen uitgesteld, op enig moment zal die nieuwe wetgeving gaan gelden. Met dit artikel wordt daar alvast rekening mee gehouden doordat het een bepaling bevat die kortgezegd aangeeft dat begrippen en/of bepalingen in de overeenkomst die niet in lijn zijn met die Omgevingswet, zodanig ingevuld moeten worden dat ze zoveel mogelijk aansluiten bij de betekenis en invulling van vóór de inwerkingtreding daarvan.

Bijzondere bepalingen

Partijen kunnen onderling afspraken maken, zoals over omzetgerelateerde huur maar ook over zaken als energie- en waterverbruik, gegevensverstrekking, het verwerken van persoonsgegevens en elektronische ondertekening. In het nieuwe model staan voor al deze mogelijke afspraken verschillende tekstvoorstellen.

Download Huurovereenkomst Winkelruimte

De nieuwe modelovereenkomst Winkelruimte is hier te downloaden op de site van ROZ. Een Engelse variant is tegen betaling ook bij ROZ te bestellen.

Meer weten? Vraag het de specialisten van Curo Vastgoed

Met het nieuwe ROZ-model Winkelruimte is de standaard overeenkomst tussen huurder en verhuurder bij winkelruimtes weer geactualiseerd. De specialisten van Curo Vastgoed zijn goed bekend met deze nieuwe aanpassingen. Heeft u vragen over het nieuwe modelcontract Winkelruimte? Of wilt u weten welke mogelijkheden wij zien voor uw vastgoed in winkelcentra? Laten we dan eens persoonlijk verder praten. Neemt u contact met ons op?

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf